Forskrift om hønsehold

Forskrift om hønsehold

Høns som holdes i fangenskap må ha tilstrekkelig plass og tilfredsstillende skjul, ha tilgang på nok mat og vann, og få jevnlig tilsyn.

Dyrevelferdsloven § 23 krever at «dyreholder sikrer at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel. Dyr skal ha adgang til egnet og trygt tilholdsrom utenom normal beiteperiode.»

Det finnes flere interesseorganisasjoner som kan være behjelpelige med informasjon om hvordan høns bør holdes. Blant annet Animalia:
https://www.animalia.no/no/Dyr/fjorfe/

Det finnes også nyttig informasjon på Mattilsynets nettsider:
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/

Forskrift om hold av høns og kalkun gir også noe informasjon: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-12-1494/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

Iht. forskrift om miljørettet helsevern § 9 skal virksomhet eller eiendom ikke påføre naboene helsemessig ulempe med tanke på støy – og/eller luktplager. For å unngå helseplager for naboer og andre anbefales følgende for hønsehold i tettbygd strøk:
– Sett deg inn i dyrevelferdsloven og informasjon om hvordan høns bør holdes
– Planlegg plassering og utforming av hønsehuset både i forhold til god dyrevelferd og slik at hønseholdet gir minst mulig sjenanse for naboer
– Antall høns må tilpasses tilgjengelig areal og avstand til naboer
– Varsle berørte naboer før hønsehold startes opp
– Mat/fòr må oppbevares forsvarlig for at skadedyr ikke skal få tilgang.
– Foring bør skje i hønsehuset i egen beholder. Det bør ikke legges ut mer fór enn det besetningen trenger kommende døgn, og rester bør fjernes slik at det ikke er tilgjengelig for skadedyr over natten
– Legg en plan for rask bekjempelse av eventuelle skadedyr
– Hønseekskrementene må behandles på en hygienisk måte for å unngå lukt og tiltrekking av skadedyr.

Dersom man ønsker å ha hane bør man ta særskilte forhåndsregler:
– Lydisolere hønsehuset
– Lufteventiler kan med fordel utformes med lydfeller
– Vinduene i hønsehuset bør ikke slippe inn lys om natten
– Det bør ikke være mer enn en hane pr. hønseflokk
– Hanen bør være inne mellom klokken 22 og 07 (09)
Dersom en nabo mener at ditt hønsehold gir helseplager vil kommunen sette krav om redegjørelse av hønseholdet i henhold til punktene over.

Salg av egg

Egg er en animalsk vare, og eggpakkerier og eggproduktvirksomheter er dermed godkjenningspliktige. Mindre eggpakkerier kan få unntak fra regelen om godkjenning, og skal da kun registreres. Vilkårene for at mindre eggpakkerier kan velge ikke å søke om godkjenning, er dersom de selger egg direkte til sluttforbruker og ikke mer enn 600 kg (dette tilsvarer ca. 9600 egg) pr. uke til andre detaljister i nærområdet.

Produksjon og oppsamling av egg hos produsenten (ikke pakking) betraktes som primærproduksjon, og disse kommer ikke inn under virksomhetstype eggpakkeri. Eggprodusenter kan selge små mengder egg som løsvektvare og direkte til forbruker fra gård, fra lokale markeder og fra lokale butikker. Det er krav til registrering hos Mattilsynet om slik omsetning.

Registrering og godkjenning av næringsmiddelvirksomheter.

Registrering og godkjenning av lokalmat.